февруари – април 2024

Тема на обучението: Създаване и реализиране на дигитални уроци по предметни области в ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ за периода февруари-април 2024 година /вътрешноучилищна квалификация/

Място на провеждане: Актова зала на ХГ, каб.24, каб. 25 на ХГ
Период на провеждане: февруари – април 2024 г.

График за провеждане на дигитални уроци

март 2024

Тема на обучението: Припомняне на НАРЕДБА № 15 на МОН ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ и НАРЕДБА№ 4 ОТ 20 АПРИЛ
2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА /вътрешноучилищна квалификация/
Място на провеждане: Актова зала на ХГ
Период на провеждане: 13.03.2024 г.
Начален час : 11.00 часа
Обучител: Директор на ХГ
Брой педагогически специалисти: 57

ЯНУАРИ 2024

Тема на обучението: „Педагогическо взаимодействие в класната стая и извън нея“
/ вътреучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 27.01.2024 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 59

ДЕКЕМВРИ 2023
Тема на обучението: “Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния час.”
По проект BG05M2OP001-2.012 “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж“ 2014-2020., Дейност 3.4
Място на провеждане: кк Боровец, хотел „Еуфория“
Период на провеждане: 09-10.12.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити: 2 / 16+16 академични часа продължителност/
Наименование на обучителната организация: ORAK Инженеринг
Брой педагогически специалисти: 40

ОКТОМВРИ 2023

Тема на обучението: „Технологични подходи за качествено образование и повишаване на функционалната грамотност на учениците“ /извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 14.10.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 61

МАЙ 2023
Тема на обучението: „Практически задачи и казуси в съвременната реална среда-инструмент за
качествено преподаване и учене“
/ извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 25.05.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити: 1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 59

ФЕВРУАРИ 2023
Тема на обучението:„Мотивация и успех. Кариерно ориентиране и удовлетвореност от работата“ / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 18.02.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити: 1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 57

ДЕКЕМВРИ 2022
Тема на обучението: Техники за справяне с агресията и стреса в училище. Наредба за приобщаващо
образование и Закон за закрила на детето.
/ вътрешноучилищна квалификация/
Място на провеждане: ХГ /Актова зала /
Период на провеждане:12.12.2022г.
Начален час и краен час: 10.00 -12.00 ч.
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 61

НОЕМВРИ 2022
Тема на обучението: Добри практики при изучаване на природни науки в условията на ОРЕС
/ извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: Хотел КООП гр. Пловдив
Период на провеждане:01.11.2022г.
Начален час и краен час: 9.30 -15.30 ч.
Наименование на обучителната организация:„Биологически факултет на ПУ „ П. Хилендарски“
Брой педагогически специалисти: 2 /учител по БЗО и учител по ХООС /

ОКТОМВРИ 2022
Тема на обучението: Работа с родители / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 03.10.2022
Начален час и краен час: 8.00-12.00 /4 акад. часа дистанционна форма уебинар / и 4 акад. часа
дистанционно изпълнение на поставена задача и обратна връзка
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 57

Тема на обучението: Споделяне на добри практики относно ПП в 11 и 12 клас / вътрешноучилищна
квалификация/
Място на провеждане: ХГ
Период на провеждане:
10.10.2022 – Преподаватели по БЕЛ
11.10.2022 – История, География, Философия
13.10. 2022 – ЕКК Природни науки
Начален час и краен час:11.00 -13.00ч.
Брой педагогически специалисти: 30

Тема на обучението: Работа с Word.Power Point и Excel /тренинг-обучение вътрешноучилищна
квалификация/
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане:19.10.2022г.
Начален час и краен час: 09.00 -10.30 ч
Наименование на обучителната организация/обучител: инж. Мария Грънчарова -преподавател по
ИТ в ХГ
Брой педагогически специалисти: 52

СЕПТЕМВРИ 2022
Тема на обучението: Промени в нормативната уредба в образованието Акцент Наредба 11 и
Наредба 15
/ извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 10.09.2022г.
Начален час и краен час: 09.00-17.00ч
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 60

ЮНИ 2022
Тема на обучението: Формиране на емоционална интелигентност при децата / извънучилищна
квалификация /
Място на провеждане: МКБППМН
Период на провеждане: 23.06.2022г.
Начален час: 09.00ч.
Наименование на обучителната организация:МКБППМН
Брой педагогически специалисти: 1

Тема на обучението: Ключовите компетентности като инструмент за личностно и социално
развитие
/ извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 25.06.2022г.
Начален час и краен час: 09.00-17.00ч.
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 47

МАЙ 2022
Тема на обучението: Обучение на учител от ХГ – докторант към ПУ по програма Go stryria
/ извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: Грац, Австрия
Период на провеждане:01.03-31.05.2022г.
Наименование на обучителната организация: ПУ „П.Хилендарски“
Брой педагогически специалисти: 1

АПРИЛ 2022
Тема на обучението: Обучение по математика относно ПП / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане:22.04.2022г.
Начален час: 14.00ч.
Наименование на обучителната организация: РУО Пловдив
Брой педагогически специалисти: 3

МАРТ 2022
Тема на обучението: Европейско гражданско образование / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане:гр. Хисаря
Период на провеждане: 19-21 .03.2022 г
Брой педагогически специалисти: 3

ФЕВРУАРИ 2022
Тема на обучението: Инструментариум на съвременния учител / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане:онлайн
Период на провеждане: 17.02.2022
Начален час и краен час: 14.00-18.00 /4 акад. часа дистанционна форма обучение/ и 4 акад. часа
дистанционно изпълнение на поставена задача и обратна връзка
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 53

НОЕМВРИ 2021
Тема на обучението: Запознаване с новостите в книжовните норми на БЕЛ / вътрешноучилищна
квалификация /
Място на провеждане:онлайн
Период на провеждане: 03.11.2021
Начален и краен час: 09.00 ч.-11.00 ч.
Наименование на обучителната организация:В.Трайкова и Д.Стайковска -учители по БЕЛ
Брой педагогически специалисти: 60

Тема на обучението: Долекарска помощ в училище / вътрешноучилищна квалификация /
Място на провеждане:онлайн
Период на провеждане: 27.11.2021
Начален и краен час: 09.00-11.00ч.
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 60

ОКТОМВРИ 2021
Тема на обучението: Работа с електронен дневник /ШКОЛО /-тренинг / вътрешноучилищна
квалификация /
Място на провеждане:ХГ /компютърен кабинет /
Период на провеждане: 04.10.2021
Начален и краен час: 14.00 ч.-16.00 ч.
Наименование на обучителната организация:Здр. Ликов-системен администратор и зам.директор
Брой педагогически специалисти: 31

Тема на обучението: Влез в устройствата на учениците с тема Българско Възраждане
/ извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: октомври 2021
Наименование на обучителната организация:РУО Пловдив
Брой педагогически специалисти: 2 /учители по история /

СЕПТЕМВРИ 2021
Тема на обучението: Изготвяне на годишните квалификационни планове на ЕКК и обсъждане на
възможности за осъществяване на интердисциплинарност в отделните ЕКК

/ вътрешноучилищна квалификация /
Място на провеждане: ХГ „Св.СВ. Кирил и Методий“ Пловдив
Период на провеждане: 15.09 и 16.09.2021г.
Начален и краен час: 12.00-14.00 и 11.00-13.00
Брой педагогически специалисти: членовете на ЕКК

Тема на обучението: Обучение по химия за учители по химия относно ПП-11,12клас / извънучилищна
квалификация /
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: края на месец септември
Начален и краен час: 10.00 ч.
Наименование на обучителната организация: РУО Пловдив
Брой педагогически специалисти: 2

Тема на обучението: „Създаване на позитивна среда за повишаване на мотивацията и
резултатността от работата на педагогическите специалисти
“/ вътрешноучилищна
квалификация /
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 30.09.2021
Начален и краен час: 10.00 ч.-12.00 ч.
Наименование на обучителната организация:Педагогически съветник и училищен психолог на ХГ
Брой педагогически специалисти: 60