Уведомяваме всички ученици, че освобождаването от часовете по ФВС е регламентирано в чл. 26, ал. 1, т. 3 от Правилника за дейността на гимназията:

„ 3. В началото на учебната година /или когато възникне необходимост/ родителите на учениците, освободени с медицинско заключение от часовете по физическо възпитание и спорт, подават лично в канцеларията заявление /по образец/. Към заявлението прилагат съответния документ. Учениците задължително присъстват в часовете по предмета, освен ако в заявлението на родителя изрично не е декларирано, че поема отговорност за ученика. „