Стипендии

Съобщение

Уведомяваме учениците от Х, ХІ и ХІІ клас, завършили основно образование и обучаващи се в дневна форма на обучение, че условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование са регламентирани в  Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. /ДВ. бр.17 от 14.02.2013 г./.

Предложенията на комисията за стипендиите, Заповед № 540 от 29.03.2013 год. на директора, както и образците на заявления-декларации за кандидатстване за различните видове стипендии са публикувани на сайта на гимназията – www.ghp-pld.com „Ученици“ – „Документи“.

Учениците, отговарящи на условията и желаещи да кандидатстват за отпускане на стипендия за ІІ-ри срок на учебната 2012/2013 година, или за еднократна стипендия, следва да представят на класните си ръководители в срок до 15.04.2013 год. /понеделник/ включително, надлежно попълнено и подписано заявление-декларация /по образец/ с приложени към него документи /ако е необходимо/.

Месечният доход на член от семейството за предходните шест месеца – от август 2012 г. до януари 2013 г. е 293,33 лв.

Ученици без родители или само с един родител, на които е отпусната стипендия в началото на учебната година, не е необходимо да подават отново документи.

СОНЯ КИРКОВА

Директор на

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив