Създаване на информационна база данни за „заместващи учители“

Във връзка с писмо №9105-294/14.09.2020 г. на МОН за  създаване на информационна база данни за „заместващи учители“ към регионалните управления на образованието.  От МОН е създаден линк с формуляр за регистрация на желаещите да се включат в базата от „заместващи учители“, педагогически специалисти, специалисти и студенти.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

В информационната база могат да се регистрират:

  • Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по …“ (учебен предмет);
  • Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионална направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по …“;
  • Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърдени от Министерски съвет с Постановление №125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

ПОПЪЛНЕТЕ И ТОЗИ ЛИНК ЗА РУО-ПЛОВДИВ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJ_Z6UJ3P5hrUKcLDKw7HD4yEAWA02fAMRZksWFoRayGj-Q/viewform