Мероприятия в УХТ

На 22.03.2024 г. в УХТ – Пловдив се проведоха две мероприятия с активно участие на ученици от ХГ.
Първото бе лабораторен урок на тема Химията около и в нас с участието на учениците от 10г клас, профил Природни науки и членове на клуб Млад химик. Учениците обогатиха знанията и уменията си за експериментална работа и доказване на органични съединения в храни и напитки.

Второто мероприятие е част от международен проект за изследване на умения и компетентности на ученици и студенти. В семинар, съпроводен с решаване на казуси и дебат по глобални теми мериха сили ученици от ХГ, езиковите гимназии в Пловдив и Стара Загора и студенти в УХТ. Семинарът се ръководеше от д-р Нилс Хайнеклаус от University for Continuing Education, Krems. Отборът на ХГ, съставен от ученици от 12 клас, профили Химия и Биология се представи блестящо, демонстрира завидни умения и компетентности в областта на природните, социалните и икономическите науки и получи сертификат за отлично представяне.